23. 03. — 24. 03. 2011

2. Mednarodna znanstvena konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2011«

Mednarodna znanstvena konferenca Dnevi korporativne varnosti z osrednjo temo »Dileme razvoja in izzivi na področju korporativne varnosti« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti.

Namen konference

Mednarodna znanstvena konferenca »Dnevi korporativne varnosti« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti.

Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju, obremenjenim z najrazličnejšimi oblikami varnostnih tveganj in groženj. Namen srečanja je poleg navedenega odpreti razpravo o problematičnih aktualnih vsebinah in praksi, pri čemer je bistveni poudarek na predstavitvi znanstvenih in strokovnih dognanjih in njihovem procesu implementacije v prakso.

Proces globalizacije spreminja tako poslovne modele organizacij v javnem in zasebnem sektorju in z njimi povezani management kot tudi spremembo sistemov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Le tako lahko v ospredje stopa spremenjeno strateško in povezovalno razmišljanje, ki razume in vključuje družbeno odgovornost na področju obvladovanja varnostnih tveganj s paradigmo trajnostnega razvoja. Zaradi navedenega je pomen konference opozoriti znanstveno in strokovno javnost s področja korporativne varnosti na pomen družbene in individualne odgovornosti pri procesih obvladovanja varnostnih tveganj ter s tem zagotavljanja predpogojev za trajnostni razvoj organizacij v javnem in zasebnem okolju ter nenazadnje sodobne družbe kot celote.

Program konference

23. marec 2011

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:30

OTVORITEV MEDNARODNE KONFERENCE

Uvodni nagovori:

- doc. dr. Denis Čaleta – predsednik organizacijskega odbora

- mag. Miran Vršec – direktor ICS

Vabljena častna gosta

- mag. Blaž Kavčič - predsednik Državnega sveta (potrjeno)

- prof. dr. Ljubica Jelušič – Ministrica za obrambo (potrjeno)

09:30 - 10:10

Vabljeno predavanje: Pomen neprekinjenega poslovanja za poslovno učinkovitost organizacije s poudarkom na kritični infrastrukturi

- doc. dr. Milan Vršec - predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti (slovenščina)

10:10 - 10:40

Odmor za kavo

10:40 - 11:20

Vabljeno predavanje: Geopolitični in varnostni vidiki zagotavljanja energetske neodvisnosti Evrope

- dr. Klemen Grošelj - Fakulteta za družbene vede (angleščina)

11:20 - 12:00

Vabljeno predavanje: Jedrska tehnologija – grožnja in rešitev

- dr. Helena Janžekovič - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (angleščina)

12:00 - 13:00

Odmor za kosilo

13:00 - 13:40

Vabljeno predavanje: Matematični model za kvantitativne ocene tveganja (ranljivosti) kritične infrastrukture s posebno aplikacijo na kritično infrastrukturo (jedrske elektrarne)

- mag. Venčeslav Kostadinov - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (slovenščina)

13:40 - 14:20

Vabljeno predavanje: Varovanje kritične infrastrukture – primer Republike Makedonije

- doc. dr. Metodi Hadži Janev - Ministrstvo za obrambo Republike Makedonije (angleščina)

14:20 - 14:50Odmor za kavo
14:50 - 15:30

Vabljeno predavanje: Varovanje kritične infrastrukture – primer Republike Hrvaške

- spec. Robert Kralj - Centar za poslovnu sigurnost (Hrvaščina)

15:30 - 15:45Odmor
15:45 - 17:45

Okrogla miza (slovenščina): Korporativna varnost in kritična infrastruktura – moderator doc. dr. Denis Čaleta

Vabljeni:

- mag. Miran Vršec – direktor ICS (potrjen)

- g. Roland Žel – Generalni direktor direktorata za obrambne zadeve (potrjen)

- g. Drago Napotnik – Ministrstvo za gospodarstvo (potrjen)

- dr. Gregor Veselko - Predsednik uprave Luke Koper (potrjen)

- ga. Mateja Duhovnik - Predsednica uprave DARS (potrjena)

- g. Goran Brankovič - Predsednik uprave Slovenskih železnic (potrjen)

18:30 - 20:30

Večerja in družabno srečanje

24. marec 2011

09:00 - 09:40

Vabljeno predavanje: Obvladovanje finančnih tveganj – pomemben del celovitega pristopa k varnosti in uspešnosti poslovanja

- dr. Jožko Peterlin - član uprave Telekom d.d. (slovenščina)

09:40 - 10:20

Vabljeno predavanje: Obvladovanje tveganj povezanih z dokumentarnim in arhivskim gradivom

- g. Christoph Smaczny - Reisswolf Group (angleščina)

10:20 - 10:50Odmor za kavo
10:50 -11:30

Vabljeno predavanje: Zavarovalništvo kot del celovitega mehanizma za obvladovanje varnostnih tveganj

- doc. dr. Boris Žnidarič - Slovenija (slovenščina)

11:30 - 12:10

Vabljeno predavanje: Zagotavljanje informacijske varnosti pri integralnem obvladovanju tveganj

- g. Robert Brumnik, dipl. univ. inž. strojništva - Metra Inženiring d.o.o. (angleščina)

12:10 - 12:50Odmor za kosilo
12:50 - 13:30

Vabljeno predavanje: Model načrta varnostnega upravljanja

- mag. Gregor Garb - Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (slovenščina)

13:30 - 13:45

Zaključek mednarodne konference z nazivom »Dnevi korporativne varnosti«

Povzetek in fotogalerija

Komu je konferenca nemenjena

Srečanje je namenjeno vsem znanstvenikom in strokovnjakom, ki se v okoljih zasebnega in javnega okolja ukvarjajo s problemi proučevanja in zagotavljanja korporativne varnosti, obvladovanja varnostnih tveganj ter izvajanja nadzora nad temi procesi.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • varnostni managerji,
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo s procesi standardizacije in akreditacije,
 • predstavniki obveščevalno-varnostnih struktur, policije, oboroženih sil, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • upravljalci objektov kritične infrastrukture,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • vsi, ki se ukvarjajo s procesi informacijsko-komunikacijske varnosti in varnosti podatkov,
 • druga zainteresirana javnost.

Dnevi korporativne varnosti so tudi čas za srečanje študentov različnih fakultet, ki lahko na omenjeni konferenci prikažejo rezultate svojih raziskav na področjih povezanih s procesi zagotavljanja korporativne varnosti.

Tematska področja

Tematska področja, ki so domena raziskovanja referatov in razprav konference, so:

 • Varnost, kot temeljna dobrina za trajnostni razvoj;
 • Kakovost in inovativnost pri razvoju korporativne varnosti;
 • Management sistemskega razvoja procesov korporativne varnosti;
 • Strategije razvoja na področju korporativne varnosti;
 • Management človeških virov s stališča celovitega obvladovanja varnostnih tveganj v organizacijah;
 • Standardizacija in akreditacija procesov korporativne varnosti;
 • Obvladovanje varnostnih tveganj povezanih z varovanjem kritične infrastrukture in implementacije rešitev;
 • Procesi izobraževanja in usposabljanja na področju korporativne varnosti;
 • Analiziranje in ocenjevanje ranljivosti in ogroženosti gospodarskih, javnih in drugih organizacij;
 • Družbeno odgovorno trženje in komuniciranje na področju zagotavljanja korporativne varnosti;
 • Procesi zagotavljanja informacijske in komunikacijske varnosti;
 • Ekonomika in finance skozi prizmo obvladovanja varnostnih tveganj;
 • Ekologija in obvladovanje varnostnih tveganj;
 • Projektiranje in izgradnja integralnih varnostnih sistemov po konceptu integrirane varnosti;
 • Razvijanje korporacijske varnostne kulture, poslovne etike in družbenem odgovornosti;
 • Obvladovanje izrednih varnostnih dogodkov, alarmnih stanj, kriznih situacij in kriznega vodenja (krizni management);
 • Razumevanje globalnega varnostnega okolja, trendov na področju izvajanja zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev v poslovnem okolju in okolju javne uprave;

Programski in organizacijski odbor

Programski odbor

Doc. dr. Denis Čaleta – Inštitut za korporativne varnostne študije in Fakulteta za državne in evropske študije - predsednik;Prof. dr. Andrej Anžič – Fakulteta za državne in evropske študije in Fakulteta za varnostne vede;
Prof. dr. Thomas Mockaitis – Univerza DePaul - ZDA;Prof. dr. Iztok Podbregar – Fakulteta za varnostne vede;
Izr. Prof. Janez Čebulj – Fakulteta za državne in evropske študije;
Izr. Prof. Branko Lobnikar – Fakulteta za varnostne vede;
Izr. Prof. Jaka Vadnjal – Fakulteta za podjetništvo;
Doc. dr. Matej Avbelj – Fakulteta za državne in evropske študije;
Doc. dr. Mojca Bernik – Fakulteta za organizacijske vede;Doc. dr. Metodi Hadži-Janev - Ministarstvo odbrane, Makedonija;Doc. Dr. Uroš Svete - Fakulteta za družbene vede;
Doc. dr. Milan Vršec - Inštitut za korporativne varnostne študije;
Doc. dr. Miroslav Žaberl – Ministrstvo za notranje zadeve;
Dr. John M. Nomikos – Research Institute for European and American Studies, Grčija;
Dr. Stefania Ducci – Mediterranean Council for Intelligence Studies;Dr. Klemen Grošelj - Fakulteta za družbene vede;Dr. Helena Janžekovič - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost;Brigadir mag. Branimir Furlan – Slovenska vojska;Mag. Marjan Miklavčič - Ministrstvo za pravosodje;
Mag. Miran Vršec – Inštitut za korporativne varnostne študije;Spec. Robert Kralj - Centar za poslovnu sigurnost, Zagreb, Hrvaška;

Organizacijski odbor

Doc. dr. Denis Čaleta – Inštitut za korporativne varnostne študije in Fakulteta za državne in evropske študije;
Mag. Miran Vršec - Inštitut za korporativne varnostne študije;
g. Aljoša Kandžič - Inštitut za korporativne varnostne študije;
ga. Sabina Husič - Inštitut za korporativne varnostne študije;

Pokrovitelji in razstavljalci

Generalni sponzor

Nova Panorama, d. o. o. je ob ekspertni podpori MV Panorama Security, s. p. in ob sodelovanju vrhunskih varnostnih strokovnjakov, usposobljena izvajati varnostni inženiring, to je varnost od A do Ž oziroma t. i. »varnost na ključ«. Gre za vzpostavljanje integralnih varnostnih sistemov na projektni način, z integracijo varovanja v sisteme vodenja kakovosti z uvajanjem varnostnih standardov ter z upoštevanjem dobre prakse. Konkretni projektni proizvod je izdelava in implementacija varnostnega elaborata.

Storitve in produkti Nova Panorama, d. o. o. naročniku oziroma uporabniku zagotavljajo uvedbo varnostno in ekonomsko upravičenega varnostnega sistema, ki vzpostavlja ustrezno preventivo, opozorilni sistem in proces obvladovanja ranljivosti, ogroženosti, sprememb, tveganj in izrednih varnostnih dogodkov. www.novapanorama.si

Častna sponzorja

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Ministrstvo za obrambo opravlja naloge na področjih obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. www.mors.si

Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Interesi različnih družbenih skupin se v Državnem svetu srečujejo na institucionaliziran način, odločitve pa sprejemajo na podlagi soočenja argumentov na strokovni ravni. Z namenom ohranitve visoke stopnje strokovnosti in izločitve političnih interesov iz delovanja Državnega sveta je zakonodajalec določil, da državni svetniki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Državni svetniki so zaposleni na različnih družbenih in gospodarskih področjih, ki so prek interesnih skupin zastopana v Državnem svetu, tako ohranjajo vsakodnevni stik s področjem, ki ga zastopajo. http://www.ds-rs.si

Zlati sponzorji

Podjetje Tenzor vse od leta 1993 na slovenskem trgu uspešno izvaja rešitve naprednega tehničnega varovanja. V letih delovanja je podjetje preraslo v enega od vodilnih podjetij na področju rešitev tehničnega varovanja za segmente trgovine, industrije, bank, telekomunikacij, prometa in javne uprave. Skupina Tenzor izvaja celovite inteligentne rešitve v načrtovanju in izvajanju: varnostnih sistemov za varovanje ljudi in premoženja, naprednih prometnih rešitev – ITS, avtomatizacije zgradb in specializiranih rešitev avtomatizacije turističnih objektov. Skupina Tenzor so Tenzor, Slovenija (Ptuj in Ljubljana) ter Tenzor Srbija, Tenzor Albanija, Tenzor Kosovo, Sensor Makedonija, Protrade International Slovenija, Protrade Croatia, Hrvaška in Protrade Montenegro, Črna gora. www.tenzor.si

V podjetju Palisada, d.o.o., delujemo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju zunanje ureditve. Področja prodajnega programa so: ograjni sistemi, vrata, nadzor pristopa in visoka varnost. Ponujamo bogat izbor panelnih ograj. Palisadne ograje, močnejše profilirane ograje, so namenjene ograjevanju javnih ali zasebnih objektov. Na voljo so tudi pletiva in varjene mreže. Za ograditev igrišč in športnih površin priporočamo posebne, višje in močnejše ograje. Enokrilna, dvokrilna, drsna in samonosna vrata so lahko avtomatizirana ali pa jih upravljate ročno. Nadzor dostopa omogočajo vrtljiva vrata, križne zapore, cestne ali verižne zapornice. Večjo varnost dosežemo s specializiranimi ograjami, detekcijskimi sistemi, naletnimi ovirami ali potopnimi stebrički. www.palisada.si

»Vino Graben« je priznana in mednarodno uveljavljena blagovna znamka vrhunskih vin. Vodita jo Janez in Mihela Šekoranja, ki se aktivno ukvarjata s pridelavo vin od leta 1991, tradicija pa je že več kot 100 let. Nenehno izobraževanje in izpolnjevanje znanja, jih je hitro pripeljalo do spoznanja, da je ob dobrih pogojih, ki jih to področje ponuja, mogoče narediti iz vina nekaj več. Na dobrih 7 hektarjih vinogradov imajo zasajenih okoli 24 tisoč trt znotraj katerih je okoli 20 različnih sort grozdja. To jim daje dobro izhodišče za pridelavo široke palete različnih vin znotraj katere jih je trenutno preko 120. Široka ponudba lastnih vin visoke kvalitete je pravi raj za ljubitelje in poznavalce vin, saj vsakdo najde nekaj zase. Kljub temu, da imajo v paleti bela, rdeča, suha, sladka vina, je to le delček ponudbe, saj ima vino skoraj neomejen potencial (avtohtona, barikirana destilirana, želirana, desertna vina, nizkotlačne penine...). več na http://www.vino-graben.com

Profesionalna zaščita ljudi in premoženja
Podjetje PROTEKTAS je že več kot 10 let aktivno na področju profesionalnih varnostnih sistemov. V celoti lahko izpeljemo dobavo, momntažo in zagon profesionalnih varnosntih sistemov: video nadzor (H.264SVC), protivlomni alarmni sistem, kontrola pristopa, perimetrična zaščita objekta, 360 stopinjska kamera, sistemi generalnega ključa itd.Varnostni sistem načrtujemo v sodelovnaju z naročnikom in poskrbimo za profesionalno izvedbo ter zagon sistema na objektu. Vse storitve izvajamo z lasntim kadrom, kot tudi s pomočjo domačih strokovnjakov in tudi strokovnih ekip iz tujine. http://www.zakleni.si

Srebrni sponzor

Lokacija in namestitev

Dogodek se bo odvijal v prijetnem okolju konferenčnega centra M Hotela V Ljubljani:

M Hotel
Derčeva ulica 4
1000 Ljubljana

Za vas smo pripravili posebno ugodno ponudbo za nastanitev v hotelu in druge potrebne storitve, ki bodo omogočile vaš prihod in bivanje na konferenci še posebej prijetno.