Svetovanje

Poslovno varnostno svetovanje lahko poteka na več načinov. Prvi način je, da se vodstvu podjetja v nekaj urah ustno svetuje kako se lotiti posodobitve varnostnega sistema ali njegovih posameznih delov. S tem načinom je vodstvo dobilo osnovne informacije o pripravah in poteku prenove varnostnega sistema v lastni režiji. To je najosnovnejši način svetovanja. Drugi način je, da se vodstvu - na podlagi zakonodaje, standardov in dobre prakse ter na podlagi pregleda interne dokumentacije – izdelajo pisna priporočila in osnovne varnostne izboljšave.Tretji način pa je, da se opravi temeljit posnetek in analiza stanja in na podlagi tega izdela predlog celovite varnostne rešitve. Poslovno varnostno svetovanje se izvaja v naslednjih oblikah:

Posnetki in analize stanja varnostnih sistemov

Vsako poseganje v prenovo oziroma v posodobitev varnostnega sistema zahteva temeljit posnetek, analizo in oceno obstoječega varnostnega sistema. To je v bistvu prva faza prenove, posodobitve ali projektiranja celovitega varnostnega sistema. Da bi prišli do nabora potrebnih podatkov in informacij je potrebno opraviti operativni varnostni pregled območij, zgradb, prostorov, opreme, procesov, logistike in določene dokumentacije. Poleg tega je treba proučiti zakonodajo, notranje akte, standarde, ogroženost, varnostna tveganja in dobro prakso ter pridobiti informacije (intervjuji in vprašalniki) od kompetentnih ljudi v podjetju, zlasti vodstva in odgovornih oseb za posamezna področja varnosti. Pri analizi zbranih podatkov pa je treba uporabiti ustrezne kvalitativne in kvantitativne metode. Gre za profesionalni pristop k posnetku in oceni stanja, ki ga podjetje kot naročnik tovrstnih storitev lahko opravi le ob angažiranju zunanjih (neodvisnih) varnostnih strokovnjakov ali podjetja, ki se ukvarja z varnostnim inženiringom.

Intervjuji in vprašalniki

Sestavni del posnetka stanja je tudi izvedba poglobljenih razgovorov ali intervjujev z vodstvom podjetja, z odgovornimi osebami za posamezna področja varnosti (varnostni management) in s strokovnjaki (informatiki, razvojniki, analitiki, raziskovalci). Kot dodatni pripomoček za pridobivanje podatkov se največkrat uporabi tudi vsebinsko ustrezen anketni vprašalnik, ki ga je treba obdelati z multivariantnimi statističnimi metodami. Če uporaba teh metod - zaradi nizkega števila podatkov - ni možna, se uporabijo analitične metode kvalitativne narave.

Ocenjevanje ogroženosti

Ocena ogroženosti je – poleg varnostne politike in upravljanja s tveganji – na področju varnosti nepogrešljiv krovni dokument celovitega varnostnega sistema. Osnovni pokazatelj ocene ogroženosti se poda v obliki matrike ogroženosti, v kateri se na 10-stopenjski lestvici oceni 16 vrst ogroženosti, in sicer: ogroženost od naravnih nesreč, požarna, eksplozijska in ekološka ogroženost, ogroženost (tveganja) na delovnih mestih, kriminalna, teroristična, vohunska. informacijska, komunikacijska, sabotažna, stavkovna, prometna, logistična, konkurenčna in tehnično-tehnološka ogroženost ter ogroženost zaposlenega osebja. Vsaka vrsta ogroženosti se ponazori grafično in opisno. Sestavni del ocene ogroženosti je predlog varnostnih ukrepov, ki jih varnostna in druge službe ter zunanji izvajalci (outsourcing) izvajajo na podlagi ustreznih dokumentov (pravilnikov, načrtov, navodil, pogodb). Ocena ogroženosti je lahko samostojni dokument, ali pa je sestavni del varnostnega elaborata.

Varnostni elaborati

Varnostni elaborat nastane na podlagi celovitega (temeljitega) posnetka in analize stanja, zajemati pa mora naslednje vsebinske dele: predstavitev naročnika, projektni pristop, posnetek in analizo stanja, oceno ogroženosti, ugotovitve, obvladovanje varnostnih tveganj in sprememb, predlog varnostnih izboljšav, prioritete, uvajanje varnostnih standardov, terminski plan, finančno konstrukcijo (potrebna sredstva za varnostne izboljšave), način implementacije varnostnega elaborata, potrebni odzivi vodstva, priporočila vodstvu.

Izdelava varnostnih elaboratov je lahko eden od načinov poslovno-varnostnega svetovanja, ali pa se naročnik odloči, da se angažira usposobljen zunanji izvajalec za vzpostavitev integralnega (celovitega) varnostnega sistema. To pa pomeni, da se v prvi fazi izdela varnostni elaborat, v drugi fazi – ko vodstvo elaborat odobri - pa se pristopi k implementaciji elaborata. Implementacija elaborata pomeni realizacijo vseh predlaganih varnostnih izboljšav, ki se (izhajajoč iz dosedanje prakse) nanašajo pretežno na posodobitev in optimizacijo fizičnega in tehničnega varovanja, na dograditev aktivne požarne zaščite, na posodobitev pristopne kontrole in protivlomne zaščite, na izpeljavo izboljšav varovanja podatkov, informacij in poslovnih skrivnosti, na dograditev notranjih aktov (pravilnikov, načrtov in navodil) in na usposabljanje varnostnega osebja in zaposlenih.

Dokumenti varovanja

Naročniku storitev najprej povemo katere dokumente varovanja (pravilnike, načrte in navodila) mora imeti po zakonu in katere bo domnevno treba izdelati na podlagi morebitnih kasnejših ugotovitev. V nadaljevanju predstavimo metodiko (strukturo in vsebino) izdelave posameznih aktov in problematiko v zvezi s tem. Na željo naročnika aktivno sodelujemo pri izdelavi in/ali prenovi posameznih aktov.

Iz naše dosedanje prakse je razvidno, da so podjetja šibka zlasti v pripravah nekaterih pravilnikov in navodil, nadalje v načrtovanju fizičnega in tehničnega varovanja, načrtovanju in izvajanju evakuacije, načrtovanju obvladovanja izrednih dogodkov, obvladovanju alarmnega in odzivnega sistema ter v načrtovanju neprekinjenega obratovanja in poslovanja v kriznih razmerah (krizni management).

Strokovna mnenja

Na podlagi zahtevkov varnostnih in pravosodnih organov, kakor tudi odvetnikov in ostalih zainteresiranih izdajamo strokovna mnenja, ki jih izdelajo najboljši strokovnjaki z akademskimi in praktičnimi izkušnjami. Strokovno mnenje je praviloma izdelano v pisni obliki, podkrepljeno z grafičnimi elementi. Po potrebi in na željo naročnika strokovno mnenje podrobneje obrazložimo na predstavitvi, ki je lahko obogatena tudi z realnimi primeri in praktičnim prikazom. Izdajamo samo strokovna mnenja, ki so vsebinsko povezana z raziskovalnimi področji inštituta.