Raziskave

Raziskovalna dejavnost ICS, Ljubljana zajema raziskave v razponu od temeljnih interdisciplinarno povezanih družboslovnih, tehničnih in naravoslovnih do aplikativnih in empiričnih raziskav, ki so neposredno namenjene uporabnikom. Raziskave se vpisujejo v sodobne tokove na posameznih področjih in tečejo v interakciji analize tujih in razvijanja lastnih temeljnih konceptov v okviru teorije in prakse korporacijske varnosti.

Z vidika objekta raziskav gre za proučevanje celovitih odgovorov pri preprečevanju oziroma zmanjševanju varnostnih tveganj s poudarkom na nacionalno in širše regionalno varnostno okolje ter v njem delujoče ciljne subjekte. Aplikativne raziskave zajemajo empirične podatke in uporabo raziskovalnih metodologij, ki pripomorejo k natančnemu vpogledu v potekajoče procese in k formulaciji ciljev spreminjevalnih posegov ter analizi različnih dejavnikov kvalitete na področju zagotavljanja korporacijske varnosti. Po utečenih klasifikatorjih lahko raziskave opredelimo kot teoretične, temeljne, uporabne, primerjalne, zgodovinske, empirične, longitudinalne, akcijske, kvalitativne, kvantitativne idr. ICS, Ljubljana s svojo raziskovalno politiko sledi razvoju sodobnih varnostnih groženj in odzivom na njih, raziskuje aktualne probleme in spremlja korporacijske varnostne trende doma in v svetu.

Vključevanje v mednarodne raziskave je pomemben vir pridobivanja primerjalnih ugotovitev o delovanju sistemskih pristopov k zagotavljanju korporacijske varnosti, ki so med drugim izhodišče tudi za domače evalvacije kakovosti varnostnih procesov in ugotavljanje problemov ter dilem na področju celovitega zagotavljanja korporacijske varnosti.

Rezultati raziskav so dostopni v znanstvenih monografijah, zbirkah virov, osrednjih domačih in tujih strokovnih revijah, tematskih zbornikih, učbenikih in drugih samostojnih publikacijah in na spletnem portalu ICS, Ljubljana.

Nove oblike varnostnih groženj in odzivi nanje terjajo nova raziskovanja pa tudi povezovanje z drugimi ustanovami. ICS, Ljubljana se tradicionalno vključuje v mednarodno raziskovanje, zlasti pa sodeluje pri različnih mednarodnih primerjalnih študijah. Delovanje Slovenije v Evro-atlantskih povezavah je za inštitut nov izziv, ki bo zahteval še večjo mednarodno angažiranost raziskovalcev. Znanstveni in strokovni sodelavci inštituta redno sodelujejo na številnih domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih, simpozijih in konferencah.

Raziskovalna skupina ICS

V okviru ICS, Ljubljana deluje raziskovalna skupina z nazivom »Raziskovalna skupina za raziskave s področja korporativne varnosti«. Raziskovalna skupina je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za raziskave in razvoj.

Na tem delu spletne strani boste našli tekoča obvestila o trenutnih raziskavah in projektih na katerih deluje raziskovalna skupina ICS, Ljubljana.