Nadzor

Nadzor nad delovanjem integralnega varnostnega sistema in sistema upravljanja varnostnih tveganj je ključnega pomena za ugotavljanje skladnosti delovanja in upravljanja sistemov z zakonodajo, standardi, poslovno politiko, internimi pravili in načrti ter pogodbenimi obveznostmi dogovorjenimi s pogodbenimi izvajalci.

ICS Ljubljana ponuja organizacijam neodvisen strokovni nadzor nad delovanjem integralnega varnostnega sistema in sistema upravljanja varnostnih tveganj na vseh nivojih delovanja in upravljanja. Po naročilu opravimo nadzor nad delovanjem sistema fizične varnosti (varnostnega osebja, vgrajenih sistemov tehničnega varovanja in mehanske zaščite, prevozi gotovine ter ostalih vrednosti in drugimi oblikami zasebnega varovanja), nadzor nad delovanjem sistema informacijske varnosti (izpostavljenost vdorom iz zunanjega in notranjega okolja, ustreznost organizacije informacijske varnosti ipd.) ter nadzore na ostalih področjih in poslovnih funkcijah vpetih v procese integralne varnosti in procese upravljana varnostnih tveganj.

Poseben segment nadzora predstavlja testiranje scenarijev izrednih varnostnih dogodkov, ki so izdelani na podlagi ocen nevarnosti, ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj. Scenariji izrednih varnostnih dogodkov so namenjeni redni uporabi in uporabi v primeru testiranja učinkovitosti integralnega varnostnega sistema ob pojavu konkretnega izrednega varnostnega dogodka.

Po opravljenem nadzoru za naročnika pripravimo poročilo o ugotovitvah ter podamo presojo o ustreznosti izvajanja storitev zasebnega varovanja, fizične in informacijske varnosti in ostalih povezanih področjih.

Naročnik nadzora po opravljenem nadzoru in odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti prejme tudi certifikat izdan s strani ICS, Ljubljana ki potrjuje, da izvajanje storitev zasebnega varovanja, fizične in informacijske varnosti in ostalih povezanih področjih, poteka v skladu s predpisano zakonodajo, standardi, poslovno politiko, internimi pravili in načrti ter pogodbenimi obveznostmi dogovorjenimi s pogodbenimi izvajalci.