Odmevni predavatelji so predstavili nove pristope in mehanizme pri upravljanju tveganj v mednarodnem gospodarskem okolju

24. maj 2012

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 24. maja 2012 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden odmeven nacionalni posvet z naslovom »Novi pristopi in mehanizmi pri upravljanju tveganj v mednarodnem gospodarskem okolju«.

Vrhunski predavatelji so nas tokrat popeljali skozi tokratno rdečo nit srečanja, ki je bila namenjena predstavitvi meganizmov in vzvodov, ki jih ima na voljo strateški management pri sprejemanju svojeih pomembnih odločitev v globalnem poslovnem okolju.

Strokovni posvet sta s svojimi nagovori odprla doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora in mag. Miran Vršec, direktor ICS, Ljubljana. Ob tem so bili v Slovensko združenje korporativne varnosti uradno sprejeti tudi trije novi člani in sicer mag. Boris Mohar, g. Tomaž Pavlič in g. Blaž Ivanec. Predsednik združenja jim je svečano podelil članske izkaznice in posebej poudaril spoštovanje osnovnih postulatov na katerih temelji duh Slovenskega združenja korporativne varnosti in sicer »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!« in »Ab uno disce omnes (po enem spoznaj vse)«.

V uvodnem predavanju je dr. Laris Gaiser, predstavil temo z naslovom "Geopolitika kot učinkovito orodje za doseganje strateških ciljev organizacije v globalnem gospodarskem okolju". S svojim odličnim predavanjem je podal celovit pogled na procese, ki se izvajajo v mednarodnih razmerjih delovanja globalnega okolja. S podkrepljenimi trditvami, da se nahajamo v obdobju ekonomske vojne in da je finančni sistem ušel nadzoru je udeležence vspodbudil k aktivni razpravi na koncu njegovega preavanja. Predavanje je nadaljeval g. Štefan Gostič, ki je predstavil tematiko povezano z Obvladovanjem tveganj v strateškem poslovnem okolju in sicer vlogi korporativne varnosti. V predavanju nas je popeljal skozi procese in vzvode ter nam zaupal dobre prakse procesa obvladovanja tveganj, ki jo skozi stalen proces analiziranja tveganj izvajajo v multinacionalni korporaciji TNT Exspress Worldwide.

Naslednje predavanje z naslovom "Analiza tržišča skozi pridobivanje ključnih informacij - vloga Business Intelligence" je izvedel doc. dr. Denis Čaleta. Ključna, pravočasna in vsebinsko uporabna informacija je tiso orodje v rokah strateškega managementa, ki zagotavlja, da je proces sprejemanja odločitev hitrejši, bolj učinkovit in postavlja našo organizacijo v konkurenčno prednost pred ostalimi. Pri tem se pojavlja kar nekaj dilem, kako učinkovito uporabiti procese Business Intelligence in jih ustrezno integrirati v procese odločanja v organizacijah. Na pomemben del le teh je doc. dr. Čaleta v svojem predavanju podal ustrezne odgovore. V zahljučku nam je dr. Dušan Marinčič predstavil predavanje z nslovom "Poslovna analitična orodja in tehnologije skozi študijo primera analize poslovnega okolja na območju držav Zahodnega Balkana". Podrobno je udeležence seznanil z novimi spoznanji in dobrimi praksami na področju uporabe analitičnih orodij, kot odlične podlage v procesu sprejemanja ključnih odločitev.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila tudi skozi aktivno sodelovanje ostalih udeležencev nacionalnega posveta, ki so prihajali iz različnih okolij najpomembnejših organizacijskih sredin javnega in zasebnega okolja. Z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse so pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše upravljanje tveganj.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu in zadovoljstvo udeležencev ob koncu dogodka.

Maj1
Maj3
Maj4
Maj5
Maj6
Maj7
Maj8
Maj10
Maj11
Maj12
Maj13