Obvestilo za javnost o izvedenem nacionalnem strokovnem posvetu na temo »Krizno vodenje in neprekinjeno poslovanje – vloga korporativne varnosti«

23. oktober 2011

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 21. oktobra 2011 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden nacionalni strokovni posvet z naslovom »Krizno vodenje in neprekinjeno poslovanje – vloga korporativne varnosti«.

Tokratna rdeča nit srečanja je bila namenjena mehanizmom vodenja in pomenu neprekinjenega poslovanja za delovanje organizacije. V tem okviru ima poleg vodilnega managementa podjetja tudi sistem korporativne varnosti zelo pomembno vlogo za celovito obvladovanje tveganj v korporacijskem okolju. Ustrezno izgrajen sistem korporativne varnosti je pomemben predpogoj za učinkovito odzivanje organizacije na kritične dogodke in predstavlja enega od temeljnih podlaga za sposobnost neprekinjenega poslovanja sistema kljub izrednim dogodkom v podjetju.

Strokovni posvet sta s svojimi nagovori odprli doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora, mag. Miran Vršec, direktor Inštituta za korporativne varnostne študije.

V uvodnem predavanju je ga. Irena Praček, direktorica Javne agencije Republike Slovenije za energijo predstavila temo z naslovom "Energetika kot ključna infrastruktura za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja države, gospodarstva in civilne družbe". S svojim predavanjem je podala celovit pogled na obravnavano problematiko in je z vsebinsko poglobljenim prikazom nakazal vlogo in pomen regulatorja za ustrezno delovanje energetskega sistema. Poudarlila je tudi nekaj odprtih dilem, ki se posebej pojavljajo v razmerjih države kot lastnika in na drugi strani regulatorja na trgu zagotavljanja električme energije. Predavanje sta nadaljevala doc. dr. Milan Vršec in spec. Jelenko Vidic, ki sta predstavila tematiko povezano z zagotavljanjem neprekinjenega poslovanja organizacij v skladu s standardi. V zelo podrobni predstavitvi sta opozorila na problematiko s stališča, da na obravnavanem področju obstaja nekaj kvalitetnih standardov, ki pa jih v našem okolju organizacije sprejemajo predvsem zaradi formalnih razlogov. Sprejeti standardi in pripravljeni načrti kriznega vodenja največkrat ostanajo neažurirani in v neskladju z dejansko situacijo, ki se v kompleksnem okolju vseskozi spreminja.

Naslednje predavanje z naslovom "Neprekinjeno poslovanja bank kot pogoj za nemoteno poslovanje in razvoj gospodarskih družb" je izvedel dr. Brane Bertoncelj iz Banke Slovenije. V svojem predavanju nas je v uvodu popeljal skozi celovit pogled metodoloških in terminiloških pritsopov neprekinjenega poslovanja in v nadaljevanju predstavil pomembne dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri vzpostavljanju učinkovitih sistemov neprekinjenega poslovanja bančnega sistema. Posebej je v svojem predavanju opozoril na človeški dejavnik, kot tisti pomemben in ključni segmen, ki je v zagotavljanju učinkovitega sistema neprekinjenega poslovanja odločilnega pomena. V nadaljevanju nam je mag. Boris Kankaraš iz Luke Koper predstavil predavanja na temo "Vloge korporativne varnosti pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja Luke Koper v kriznih okoliščinah-primer dobre prakse". Ob prikazu dejavnikov, ki so nam približali kompleksnost Luke Koper, kot kritične infrastrukture posebnega pomena za Republiko Slovenijo, nam je posebej predstavil tudi zagotavljanje sistema neprekinjenega poslovanja ob zadnjih izrednih dogodkih, ki so potekali v podjetju ob stavki določenega pomembnega dela zaposlenih. Za udeležence posveta so bile dobrodošle izkušnje in dobra praksa, do katere so prišli v Luki Koper ob omenjenih dogodkih. zadenje predavanje na posvetu je pripadlo ga. Katji Mohar Bastar, ki prihaja iz Agencije za pošto in elektronske komunikacije APEK in v Republiki Sloveniji predstavlja regulatorja na tem področju. Njeno predavanje je bilo tematsko vezano na "Proces zagotavljanja neprekinjenega delovanja elektronskih komunikacij". Posebna pozornost je bila usmerjena procesu računalništva v oblaku ter pozitivnim in negativnim vidikom povezanih z varnostjo prenosa podatkov in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja telekomunikacijskega področja.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila tudi skozi aktivno sodelovanje ostalih udeležencev nacionalnega strokovnega posveta, ki so prihajali iz različnih okolij najpomembnejših organizacijskih sredin javnega in zasebnega okolja. Z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse so pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše izvajanje procesov kriznega vodenja in neprekinjenega poslovanja v njihovih organizacijskih okoljih.

Doc. dr. Denis Čaleta je vsakemu od vabljenih predavateljev ob koncu predavanja podaril najnovejšo knjigo z naslovom "Counter Terrorism Challenges regarding the processes of the Critical Infrastructure Protection" in vabilo za včlanitev v Slovensko združenje korporativne varnosti.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu.

New image1o
New image2o
New image3o
New image4o
New image5o
New image6o
New image7o
New image9o
New image12o