ICS pridobil ustrezne licence in ponuja neodvisno izvedbo nadzorov nad izvajalci storitev zasebnega varovanja

01. december 2013

Končno so tudi naročniki varnostnih storitev dobili ustrezni mehanizem za nadzor nad izvajanjem najetih zasebno varnostnih storitev. Institut za korporativno varnostne študije, ICS-Ljubljana je na podlagi Zakona o zasebnem varovanju pridobil naslednje licence s področja zasebnega varovanja:

- licenca za varovanje ljudi in premoženja;

- licenca za varovanje javnih zbiranj;

- licenca za varovanje prireditev v gostinskih lokalih;

- licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja;

- licenca za varovanje oseb.

Vse zgoraj navedene licence so predpogoj za izvajanje aktivnosti neodvisnega nadzora nad izvajalci zasebno varnostnih storitev. Omenjeni neodvisni nadzor naročniku pomaga pri izbiri najboljšega ponudnika zasebno varnostnih storitev in seveda zagotavlja ustrezno strokovno spremljanje in nadzor pogodbeno določenih obveznosti s strani zasebno varnostnega podjetja, ki za naročnika izvaja določen obseg storitev. Omenjeni neodvoisni strokovni nadzor dopolnjuje nadzor, ki ga izvajajo zakonsko pooblaščeni organi, kot so Inšpektorat za notranje zadeve in Policija ter omogoča naročniku in uporabniku zasebno varnostnih storitev, dvigovanje kvalitete najetih storitev.

Izkoristite priložnost in uporabite navedeni nadzorni mehanizem za boljše obvladovanje varnostnih tveganj in nadzor nad kvaliteto varnostnih storitev!

Več informacij lahko dobite pri g. Andreju Kovačiču, ICS-Ljubljana, na tel. št. 031 202-456 ali na elektronskem naslovu andrej.kovacic@ics-institut.si.