Upravljanje s človeškimi viri

Kljub hitremu tehnološkemu razvoju človek ostaja tisti segment, ki ima v procesu obvladovanja varnostnih tveganj ključno vlogo. Človeški potencial predstavlja tisti osrednji del, ki s svojim delovanjem bistveno vpliva na učinkovitost sistemov obvladovanja tveganj. S tega stališča moramo procesu upravljanja s človeškimi viri, tudi s stališča varnosti nameniti izredno veliko pozornost.

V večini primerov človek, na žalost še vedno predstavlja tisti najšibkejši člen v celovitem sistemskem zagotavljanju varnosti. Odtekanje ključnih poslovnih informacij ter s tem povezani socialni inženiring, malomarnost, nizka organizacijska in varnostna kultura, neizobraženost in namerno izvajanje protizakonitih aktivnosti so tisti dejavniki, ki silijo podjetja h učinkovitejšemu izvajanju ukrepov korporativne varnosti, povezane z nadzorom zaposlenih v njihovih osnovnih delovnih okoljih.

Zaradi navedenega je potrebno upravljanju s človeškimi viri pristopiti sistemsko in v organizacijah neprekinjeno izvajati procese izobraževanja in dvigovanja varnostnega zavedanja. Seveda se je potrebno zavedati celovitega mehanizma ukrepov, ki jih je potrebno v okviru korporativne varnosti zagotavljati za uspešno in varno upravljanje s človeškim potencialom naših organizacij.