Fizična varnost

Naloga fizične varnosti v integralnem varnostnem sistemu organizacije je obvladovanje neposrednih fizičnih groženj, ki prežijo na organizacijo tako z zunanjega, kot tudi notranjega okolja.

Pod pojmom fizične varnosti razumemo vzpostavljanje in izvajanje fizičnih in tehničnih varnostni rešitev in ukrepov, katerih osnovni namen je pravočasna prepoznava, zaznava, ukrepanje in obvladovanje neposrednih nevarnosti, ranljivosti, groženj in tveganj, ki prežijo na organizacijo ter neposredno zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter z vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja.

Gre torej za ukrepe fizičnega varovanja z varnostnim osebjem, ukrepe tehničnega varovanja z vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja in kombiniranimi ukrepi fizičnega in tehničnega varovanja, ki tvorijo enovit sistem fizično-tehničnega varovanja podprt z ustreznim alarmnim in odzivnim sistemom.

Celovit sistem fizičnega varovanja ljudi in premoženja tvori varnostno osebje, ki na varovanih območjih in objektih na podlagi zakonodaje s področja zasebnega varovanja in izdelanih načrtov varovanja neposredno izvaja ukrepe varovanja ljudi in premoženja, intervencijska služba, ki na podlagi načrtov alarmiranja in ukrepanja ter izdelanimi strokovnimi priporočili posreduje na sprožene alarmne signale in alarmna sporočila ter varnostno obhodna služba, ki na podlagi načrtov izvajanja varnostno obhodne službe ugotavlja dejansko stanje na nadzorovanih lokacijah in ukrepa v primeru ugotovljenih odstopanj od normalnega stanja. Pomemben segment fizične varnosti predstavljajo varovani prevozi gotovine ter ostalih vrednostnih pošiljk, ki zahtevajo poseben pristop pri organizaciji in izvedbi varovanja, posebna materialno tehnična sredstva (opremo, varnostne vsebnike in vozila) ter posebne dokumente varovanja odvisno od vrednosti in lokacije prevoza gotovine ali vrednostne pošiljke.

Celovit sistem tehničnega varovanja tvorijo: varnostno nadzorni center (VNC), centralni nadzorni sistem (CNS), komunikacijske povezave za prenos alarmnih sporočil, sistemi tehničnega varovanja (sistemi za zgodnje odkrivanje in javljanje požara, sistemi za javljanje gibanja, sistemi kontrole pristopa, sistemi video nadzora in ostali tehnični sistemi kot npr. sistemi upravljanja s ključi, sistemi za zaznavanje prisotnosti plinov, sistemi mehanske zaščite idr.), sistemi za zagotavljanje neprekinjenosti delovanja (agregati, UPS), redno vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov tehničnega varovanja, varnostna dokumentacija (PZI, navodila za rokovanje, navodila za vzdrževanje, navodila za delo ipd.) in alarmno odzivni sistem. Pomemben segment tehničnega varovanja predstavljajo sistemi mehanske zaščite med katere štejemo: varnostne rešetke, varnostna stekla in varnostne folije za stekla, varnostna vrata, varnostne ključavnice in varnostne zapahe varnostne omare in trezorje ipd.