17. 04. 2012

Nacionalni strokovni posvet z naslovom »Obvladovanje tveganj outsorcinga pri upravljanju poslovnih procesov«

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena problematiki obvladovanja tveganj, ki se pojavljajo pri outsorcingu določenih poslovnih procesov in predstavljajo fenomen modernega poslovnega okolja. Vsebina bo obravnavana z različnih zornih kotov s poudarkom na dobrih praksah, katerih prikaz bo usmerjen v učinkovite rešitve pri odpravljanju in zmanjševanju tveganj povezanih s to perečo problematiko.

Program

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:20

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodna nagovora:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

- mag. Miran VRŠEC – direktor ICS

09:20 - 10:05

Predavanje: Obvladovanje tveganj v strateškem poslovnem okolju - vloga korporativne varnosti

- doc. dr. Milan VRŠEC - ICS, Ljubljana

10:05 - 10:25

Odmor za kavo

10:25 - 11:10

Predavanje: Obvladovanje ključnih informacij organizacije / pasti outsorcinga

- doc. dr. Denis ČALETA - sodni izvedenec in cenilec za področje varovanja tajnosti in poslovnih skrivnosti

11:10 - 11:55

Predavanje: Zunanji izvajalci na področju izvajanja kadrovskih procesov organizacije - dileme in izzivi varovanja osebnih podatkov

- mag. Marko POTOKAR - Urad informacijske pooblaščenke Republike Slovenije

11:55 - 12:25

Odmor za kavo in prigrizek

12:25 - 13:10

Predavanje: Outsorcing in stroškovna učinkovitost poslovne organizacije

- mag.Boštjan AVER - GEA College/Fakulteta za podjetništvo

13:10 - 13:55

Predavanje: Dobre prakse in novi modeli izbire zunanjih izvajalcev za izvajanje outsorcinga

mag. Miran VRŠEC - direktor ICS, Ljubljana

13:55 - 14:00

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana M hotela

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana-Šiška

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane M hotela si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/default.asp?mID=sl&pID=

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.

Vsebina strokovnega posveta

Vsebina strokovnega posveta je namenjena predstaviti celovitega pristopa k obvladovanju tveganj povezanih z outsorcingom posameznih dejavnosti in poslovnih procesov. Proces obvladovanja tveganj, ki jih za delovanje organizacije prinašajo zunanji izvajalci in partnerji, bomo osvetlili z različnih zornih kotov in opozorili na nevarnosti, ki jih prinaša ta poslovna odločitev prenosa določenih aktivnosti izven osnovne dejavnosti organizacije. Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje tveganj in predvsem pravilno odzivanje vseh ustreznih segmentov v organizacijah, ki so zadolženi za načrtovanje in spremljanje prenosa posameznih delov procesov na zunanje izvajalce.

Skozi celotni proces posveta bo glavni poudarek namenjen prikazu primerov dobre prakse in rešitev, ki temeljijo na sistematičnem raziskovanju tega fenomena modernega poslovnega okolja. Rešitve bodo usmerjene predvsem v področje sistemskih ukrepov, ki so nujni in jih mora organizacija izvesti za učinkovito obvladovanje tveganj, ki bi jih lahko za njeno delovanje predstavljali nepravilno izbrani zunanji izvajalci. Te rešitve in izkušnje vam bodo lahko bistveno olajšale reševanje težav, ki ste jim na področju obvladovanja problemov z zunanjimi izvajalci priča v vaših delovnih okoljih, med drugim tudi zaradi zakonskih, finančnih, prostorskih, kadrovskih in drugih omejitev.