Oborožene sile in terorizem v luči konfliktov 21. stoletja

Avtor doc. dr. Denis Čaleta

Varnost je ena temeljnih človeških dobrin in potreb, brez katere si je nemogoče zamišljati normalno delovanje posameznika in družbe kot celote. Na to dejstvo danes vse prevečkrat pozabljamo, zato se nam varnost zdi nekaj samoumevnega. Posamezni dogodki pa nas od časa do časa zdramijo in nas postavijo v stvarnost, v kateri je treba za zagotavljanje varnega okolja vložiti precej napora. Svet je prežet s procesi in načeli globalizacije, prek sredstev množičnega obveščanja pa v posameznikovo okolje prihajajo informacije o katastrofičnih dogodkih. To sicer po eni strani povečuje zavedanje o pomenu varnosti, po drugi pa ustvarja odpornost in dviga prag zaznavanja ogroženosti posameznika in družbe.

V tako zahtevnem okolju delujejo tudi oborožene sile. V tem delu želim prav s proučevanjem problema in predmeta analize na znanstveni in strokovni ravni pojasniti vlogo Slovenske vojske znotraj nacionalnovarnostnega sistema pri zoperstavljanju terorizmu.

Misli knjigi na proti:

Prof. dr. Andrej Anžič,
namestnik generalnega direktorja policije od leta 1999 do leta 2004

Monografija vsebinsko celovito in natančno analizira razumevanje terorizma, pri čemer se avtor ne ukvarja toliko s sociološkimi, kulturološkimi ali gospodarskimi vidiki terorizma, temveč ga analizira z vidika vojaških struktur, tako v mednarodnem kot notranjepolitičnem okolju. V tem okviru analizira ukrepe in vključenost oboroženih sil v proces zoperstavljanja terorizmu, pri čemer je še posebej koristna primerjava med Slovenijo in nekaterimi primerljivimi državami. Znotraj te analize razvije predlog nove organizacije Slovenske vojske in razvoja zmogljivosti za zoperstavljanje terorizmu, pri čemer celovito prikaže sistemske ukrepe za razvoj ključnih podsistemov v Slovenski vojski. Monografija je prvenec v slovenskem jezikovnem prostoru in zato vsebinsko pomembno bogati domače znanje.

Prof. dr. Iztok Podbregar,
generalpodpolkovnik, načelnik Generalštaba Slovenske vojske od leta 1998 do leta 2001

Varnost je vrednota in dobrina, ki se je v vsakdanjem hitenju ne zavedamo dovolj. To delo nas vodi v večje zavedanje pomena varnosti za naše življenje.

Prof. dr. Janez Čebulj,
Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije od leta 2004 do leta 2007

Delo, ki je pred nami, je presek avtorjevega dosedanjega raziskovalnega dela na področju zoperstavljanja terorizmu in je pomemben prispevek k teoriji nacionalnovarnostnih sistemov ter v tem okviru še posebej k opredelitvi spremenjene vloge subjektov nacionalnovarnostnega sistema pri preprečevanju terorizma v sodobnem okolju. Avtor ugotavlja, da so eden izmed ključnih subjektov tega sistema postale oborožene sile, zato jim namenja osrednji del obravnave. Oblikuje pa tudi predlog nove organizacije Slovenske vojske in razvoja njenih zmogljivosti na tem področju, kar daje delu še posebno vrednost.

Brigadir mag. Bojan Pograjc,
poveljnik Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

Proces izobraževanja in usposabljanja je tesno povezan z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo. Ugotovitve v monografiji potrjujejo dejstvo, da so vojaško izobraževanje in usposabljanje ter raziskave in razvoj na področju zoperstavljanja terorizmu ključnega pomena za zagotavljanje ustrezne stopnje pripravljenosti Slovenske vojske. To delo je zato velik korak k doseganju tega strateškega cilja.

Za naročila smo vam voljo:

na telefonski številki +386 (0)31 312 819 ali e-naslovu info@ics-institut.si