O združenju

V okviru inštituta deluje Slovensko združenje korporativne varnosti, ki združuje pravne in fizične osebe s področja korporativne varnosti in drugih povezanih področij. Skozi združenje člani organizirano uresničujejo osebne in poslovne interese na področju korporativne varnosti.

Namen združenja

Namen združenja je uresničevanje interesov članstva, ki so:

 • združevanje znanja, izkušenj, interesov in razvojnih pogledov strokovnjakov korporativne varnosti, ki se ukvarjajo z organiziranjem, vodenjem in razvojem vseh dejavnikov celovitega pristopa zagotavljanja varnosti v korporativnem okolju, ki ni omejen samo na gospodarske družbe in gospodarske javne službe;
 • združevanje strokovnjakov, ki lahko s svojim strokovnim, pedagoškim, raziskovalnim in drugim znanjem prispevajo k čim boljšemu delovanju in razvoju združenja;
 • pospeševanje razvoja izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter svetovanja za potrebe subjektov korporacijskega okolja kot so gospodarske družbe in druge organizacije;
 • vključevanje pri razvijanju mednarodno primerljivih korporacijskih varnostnih standardov za celovito obvladovanje tveganj in krepitvi vloge uporabnikov oziroma naročnikov varnostnih storitev;
 • izboljšanje kakovosti storitev na področju zagotavljanja korporacijske varnosti pri obvladovanju nevarnosti in tveganj, zmanjševanju škod in izgub ter ustvarjanju ugleda družbe;
 • vključevanje v procese razvoja korporativnega varnostnega managementa, z iskanjem stičnih točk med ponudniki in naročniki celovitih varnostnih storitev, zavarovalnim sektorjem ter raziskovalnim področjem;
 • v okviru ICS Ljubljana organiziranje strokovnega izpopolnjevanja, usposabljanja in svetovanja, organiziranje posvetov in okroglih miz ter vključevanje v izdajanje znanstvene in strokovne literature, vse s ciljem uveljavitve združenja in ICS-Ljubljana, ki deluje v javnem interesu;
 • razvijanje varnosti kot vrednote, ki izboljšuje pogoje dela, dviguje motivacijo, produktivnost in kakovost dela, izboljšuje organizacijsko in varnostno kulturo ter prispeva k izboljšanju materialnega stanja in fizičnega zdravja.

Vrste članstva

Članstvo v združenju je prostovoljno in ima:

 • redne,
 • korporacijske,
 • častne člane.

Za rednega člana je lahko sprejet vsak lastnik, manager zasebnega ali javnega gospodarskega subjekta, član nadzornega odbora, prokurist ali drugi strokovnjak, ki se nahaja v vlogi naročnika ali uporabnika varnostnih storitev in katerega osnovna dejavnost ni trženje varnostnih storitev. Poleg navedenih se v članstvo lahko sprejme strokovnjak, ki svoje delo povezano s procesi zagotavljanja korporativne varnosti opravlja najmanj dve leti kot poklic v gospodarski družbi in gospodarski javni službi, katere osnova dejavnost ni trženje varnostnih storitev. V redno članstvo je lahko sprejet tudi strokovnjak, ki se najmanj dve leti ukvarja z dejavnostmi v gospodarski družbi, v gospodarski javni službi, državni instituciji ali v drugi organizaciji, povezanimi s procesi korporacijske varnosti. Sprejet je lahko tudi tisti strokovnjak, ki se najmanj 3 leta ukvarja z izobraževalnimi, raziskovalnimi, svetovalnimi, projektnimi, zavarovalnimi, nadzornimi in drugimi dejavnostmi, ki so povezane s procesi zagotavljanja korporativne varnosti.

Za korporacijskega člana je lahko sprejet vsak pravni subjekt, ki za izvajanje svojega delovanja potrebuje delujoče varnostne procese, ki mu zagotavljajo ustrezno raven korporativne varnosti (določene omejitve so zapisane v pravilih združenja).

Postopek sprejema v redno in korporacijsko članstvo se prične na podlagi pristopne izjave kandidata ali pooblaščenca.

Članarina

Letna članarina v Slovenskem združenju korporativne varnosti znaša:

 • za korporacijsko članstvo 250 EUR +DDV,
 • za redno članstvo 70 EUR.

Redni in korporacijski člani združenja imajo ob rednem letnem plačilu članarine na voljo določene ugodnosti, kot so:

 • brezplačna udeležba na rednih srečanjih;
 • brezplačna naročnina na revijo Korporativna varnost
 • popusti pri udeležbah na konferencah, posvetih in drugih dogodkih v organizaciji ICS-Ljubljana;
 • popusti pri nakupu izdanih publikacijah ICS, Ljubljana;
 • postavitev logotipa na spletno stran združenja (za korporacijske člane);
 • druge ugodnosti objavljene na spletnih straneh združenja.