Obvestilo za javnost o izvedenem strokovnem posvetu s področja obvladovanja kadrov

12. maj 2011

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 10. maja 2011 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden nacionalni strokovni posvet z naslovom »Obvladovanje kadrov in njihov vpliv na zagotavljanje korporativne varnosti«.

Tokratna rdeča nit srečanja je bila namenjena kadrovskemu potencialu in njegovi vlogi na delovanje celovitega sistema obvladovanja tveganj v korporacijskem okolju. Osrednja ugotovitev vodi v smeri, da človek še vedno predstavlja v tem sistemskem pogledu na eni strani najšibkejši člen varnostnih procesov, na drugi strani pa tvori osrednji člen brez katerega si delovanje tega sistema ni mogoče zamisliti. Pravilen pristop in skrb za razvoj posameznika naredi sistem upravljanja s človeškimi viri v podjetju za tisto konkurenčno prednost, ki bistveno vpliva na rezultate delovanja korporacije kot celote.

Cilj strokovnega posveta je bil predstaviti celovit pristop k obvladovanju tveganj povezanih s kadrovskim potencialom v korporacijskih okoljih. Nakazane rešitve, ki so jih udeleženci posveta pridobili bodo lahko takoj prenesli v prakso. S tem bodo lahko takoj začeli vzpostavljati učinkovitejši sistem obvladovanja tveganj na tem področju, ki bo neposredno vplival na višje varnostno in organizacijsko zavedanje zaposlenih v organizaciji ter tako izboljšal poslovni rezultat podjetja. Udeleženci so dobili jasne odgovore kje so meje med učinkovitim nadzorom nad kadrovskim potencialom in negativnimi dejanji kot so mobing na delovnem mestu, zloraba osebnih podatkov, kršitve osebne integritete itd.

Strokovni posvet sta s svojimi nagovori odprla doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora in mag. Miran Vršec, direktor Inštituta za korporativne varnostne študije. Pred vsebinskim pričetkom posveta je bil s podelitvijo članske izkaznice v Slovensko združenje korporativne varnosti svečano sprejet tudi mag. Milan Tarman, direktor Urada RS za varovanje tajnih podatkov. Predsednik združenja je posebej poudaril postulate na katerih deluje združenje in se zrcalijo v temeljnih geslih združenja, ki so »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha« in Ab uno disce omnes (Po enem spoznaj vse) ter kolegu Milanu zaželel toplo dobrodošlico.

V uvodnem predavanju je izr. prof. dr. Branko Lobnikar predstavil temo z naslovom »Korporacijska varnost in vloga strateškega kadrovskega managementa«. S svojim predavanjem je podal celovit pogled na obravnavano problematiko in je z vsebinsko poglobljenim prikazom nakazal strateški okvir pomena pravilnih pristopov do upravljanja človeških virov in s tem tudi obvladovanja varnostnih tveganj, ki jih prinaša kadrovski potencial. V svojem predavanju se je dotaknil tudi nezaželjenih ravnanj, ki izhajajo iz neustreznih odnosov med vodstvom organizacije in posameznikom.

Predavanje je nadaljeval doc. dr. Milan Vršec, ki je predstavil tematiko povezano s korporacijsko varnostjo in vloga varnostnega managementa pri obvladovanju tveganj povezanih s kadri. Udeležencem posveta je nazorno prikazal tesno povezanost, ki jo v korporacijskem okolju predstavljata funkciji varnostnega in kadrovskega managementa. Prepletenost poslovnih procesov je tako tesna, da se korporacijska varnost dotakne vseh ostalih podsistemov delovanja organizacije in si brez ustreznega delovanja varnostnega managemeneta tega praktično ni več mogoče zamisliti. To na drugi strani prinaša določeno odgovornost lastnikov kakor tudi upravljalcev, da temu področju namenijo ustrezno mesto in pristojnosti v sami organizaciji. Naslednje predavanje z naslovom »Pomen korporacijske kulture v procesu varovanja poslovnih tajnosti in vloga kadrovskega managementa« je izvedel doc. dr. Denis Čaleta. Do osrednje tematike nas je popeljal prvo preko opredelitve tajnosti in škodljivih posledic, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega pristopa k obvladovanju tveganj povezanih z odtekanjem ključnih poslovnih informacij iz korporacijskega okolja naše organizacije. Poudarek je bil usmerjen v človeški potencial kot osrednjo točko učinkovitega sistema varovanja tajnosti. Korporacijska in v ožjem pomenu varnostna kultura sta tista mehanizma skozi katero organizacija zagotavlja pri zaposlenih ponotranjenje tistih vrednot in norm, ki pozitivno vplivajo na dvigovanje zavedanja o pomembnosti varovanja tajnosti in se odražajo tudi v močnejši pripadnosti organizaciji. Naslednje predavanje je izvedla dr. Aleša Svetic. Tematika z naslovom »Modeli in vzvodi za učinkovito kadrovsko politiko v korporacijskem okolju« se je odlično navezovalo na predhodne vsebine. V svojem predavanju je predavateljica poudarila pomen skrbnega upravljanja s ključnimi človeškimi viri, ki predstavljajo najpomembnejši kapital vsake organizacije in podjetja. Modeli in vzvodi za doseganje učinkovitih rezultatov na področju obvladovanja kadrovskega potenciala so v njeni predstavitvi predstavljali pomemben del in podlago iz katere je kasneje izvedla praktično primerjavo. To svojo tezo je jasno podkrepila s praktičnim primerom dobrih praks, ki jih izvajajo v največjem podjetju v Sloveniji, ki se v svoji glavni dejavnosti ukvarja z distribucijo naftnih derivatov. V zaključku posveta je ga. Nataša Pirc Musar, Informacijska pooblaščenka, s svojim zelo zanimivim in aktualnim predavanjem z naslovom »Nadzor nad zaposleninimi v razmerju do obvladovanja tveganj – Dileme in izzivi z vidikov varovanja zasebnosti« nakazala pravno prakso, ki jo postavljajo v Uradu informacijske pooblaščenke. Posebej se je dotaknila področij, kot so nadzor elektronskih komunikacij (službena elektronska pošta), nadzor na službenimi mobilnimi telefoni in video nadzorom službenih prostorov. Zaradi časovne omejenosti in obširnosti problematike smo v Inštituti za korporativne varnostne študije izkoristili priložnost in informacijsko pooblaščenko ponovno povabili med nas, da bomo odprte dileme še podrobneje opredelili in razjasnili. Povabilo je prijazno sprejela.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila skozi aktivno sodelovanje udeležencev strokovnega posveta, ki so prihajali iz različnih okolij najpomembnejših organizacijskih sredin javnega in zasebnega okolja. Z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse so pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše izvajanje korporativne varnosti v njihovih organizacijskih okoljih.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi množična udeležba na posvetu.

New image
New image2
New image3
New image7
New image10
New image11
New image12