Izšla druga številka revije "Korporativna varnost"

05. december 2012

Z veseljem vas obveščamo, da je izšla druga številka visoko strokovne revije "Korporativna varnost". Svoj izvod si lahko brezplačno zagotovite preko naslova info@ics-institut.si .

Uvodna mislel urednika

Spoštovane bralke in bralci!

Prva številka revije »Korporativna varnost« je povzročila pravi mali vihar pozitivnih odzivov ciljne publike, ki je presenetil celo same snovalce ideje o potrebi nastanka tovrstne revije. Bralci so v svojih prvih komentarjih posebej izpostavljali vsebinsko aktualnost, odzivi pa so bili ugodni tudi glede oblikovne urejenosti revije. Vse to kaže na dejstvo, da je potreba po sistematičnem obdelovanju in posredovanju novih znanj s področja korporativne varnosti nujen proces, ki bo, poleg vsega, posredno pripomogel k dvigovanju varnostne kulture in zavedanja o pomenu celovitih pristopov do obvladovanja tveganj v naših organizacijskih okoljih. V tem kontekstu bi veljalo posebej izpostaviti lastnike, kot kategorijo, ki je bistvena za zagotavljanje učinkovitega delovanja njihovih organizacij, s tem pa posredno tudi celotnega uspešnega gospodarstva z visoko dodano vrednostjo in novimi delovnimi mesti. Lastniki so kategorija, ki ni mišljena samo na področju zasebnega kapitala, temveč v ta okvir sodi tudi država oz. lokalne skupnosti, kot pomembni lastniki javnih organizacij in velikega dela kritične infrastrukture, ki je nujno potrebna za normalno delovanje družbe. V okviru lastniških struktur je vse premalo zavedanja, da so lastniki tisti prvi, ki so odgovorni za učinkovito delovanje njihovih organizacij. Neustrezen nadzor nad izbranimi managersko-upravljalskimi strukturami je ob prihodu finančne in gospodarske krize v celoti razgalil to neučinkovitost nadzora lastnikov na eni strani in na drugi strani pokazal popolno nerazumevanje potrebe dojemanja nujnosti obvladovanja tveganj, ki so dnevno prisotna v dinamičnem gospodarskem okolju. To nerazumevanje vloge lastniškega nadzora nad upravljanjem njihovega premoženja lahko deloma razumemo skozi procese tranzicijskega obdobja prenosa in konsolidacije lastništva. Lastnina zaradi procesov prehitrega in v določenih primerih tudi sumljivo pridobljenega lastništva ni postala tista težko ustvarjena vrednota, za katero je potrebno usmerjati vse napore za njeno ohranjanje oziroma ustrezno rast vrednosti. Nadzorni sveti še zdaleč niso zadosten in edini mehanizem, ki bi lastnikom omogočil ustrezen nadzor nad upravljanjem njihovega premoženja v gospodarskih družbah. Skozi ponujene vsebine bodo tudi lastniki dobivali tista potrebna znanja in informacije, ki bodo skozi daljše obdobje prispevala k dvigu zavedanja o varnosti kot vrednoti potrebni za varnost njihovega premoženja. S temi vrednotami pa bodo jasno sporočali tudi upravljalcem njihovega premoženja, da je varnost delovanja organizacij, ki so jim bile zaupane v upravljanje, tisti nujen in osnoven proces, ki v končni posledici pomembno odloča tudi o uspešnosti in rasti podjetij. Korporativno-varnostni managerji in procesi korporativne varnosti so lahko učinkoviti mehanizmi, ki dopolnjujejo potreben mozaik nadzornih vzvodov za lažje in učinkovitejše obvladovanje tveganj.

Naslednje pomembno dejstvo kateremu v tokratni številki posvečamo določen del pozornosti je vsekakor namenjeno pomenu informacij, ki kot take lahko v določenem trenutku predstavljajo bistveno konkurenčno prednost. Dileme in izzivi obvladovanja tveganj povezanih s prenosom, varovanjem in uporabo ključnih informacij v dobi razmaka informacijskih in komunikacijskih sistemov je tisti segment, ki mu skozi del intervjujev in prispevkov namenjamo pomemben del medijskega prostora revije.

Glede na dejstvo, da je pričujoča številka zadnja v iztekajočem letu, izkoriščam to priložnost in vam v imenu celotne ekipe, ki v okviru Instituta za korporativne varnostne študije skrbi za izhajanje revije »Korporativna varnost«, zaželim vse dobro v prihajajočem letu 2013. Za nas tudi v letu 2013 velja geslo »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!«.

Doc. dr. Denis Čaleta

Glavni urednik

Naslovnica revije 2