Ajpes objavlja razpis za področnega podsekretarja v SIT

PODROČNI PODSEKRETAR, šifra I017054 (m/ž) - za nedoločen čas

11. november 2022

Novice za člane SKZV

Glavne delovne naloge kandidata bodo: pregled in priprava metodoloških izhodišč in internih aktov na področju strategije in politik varovanja informacij, kibernetske varnosti in neprekinjenega poslovanja; preverjanje skladnosti implementacije upravljanja informacijske varnosti v informacijskih sistemih; izvajanje programa ozaveščanja zaposlenih o varovanju informacij; izvajanje notranjih presoj in koordinacija zunanjih vodstvenih pregledov sistema za upravljanje informacijske varnosti; sodelovanje z internimi in zunanjimi strokovnjaki pri načrtovanju in izvajanju varnostnih pregledov in testov; upravljanje informacijski tveganj in kibernetskih groženj; poročanje o delovanju sistema za varovanje informacij; opredelitev potrebnih notranjih kontrol za varovanje informacij v projektih in razvojnih nalogah; sodelovanje v najzahtevnejših projektnih, nedresorskih in mednarodnih skupinah; samostojna analiza incidentov informacijske varnosti; izdelava poročil o incidentih; upravljanje ranljivosti in zaščitnih ukrepov v informacijsko komunikacijskih sistemih; upravljanje incidentov informacijske varnosti; sodelovanje in spremljanje odzivov na varnostne incidente organizacij SI-CERT/CSIRT; vodenje in izvajanje operativnih nalog na področju informacijske varnosti.

Pogoji: VII. stopnja izobrazbe s področja IT ali druge tehnične oziroma družboslovne smeri (po starem programu - univerzitetni program oz. bolonjski program magisterij stroke - 2. bol. st.); najmanj 6 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje; tekoče znanje slovenskega jezika; tekoče znanje angleškega jezika; vozniški izpit B – kategorije; 4 - mesečno poskusno delo.

Pričakovane kompetence kandidata: vsaj 3 leta izkušenj na področju izvajanja in upravljanja informacijske varnosti; zmožnost hitrega prilaganja nepredvidljivim situacijam; zmožnost individualnega in timskega dela ter sposobnost povezovanja različnih deležnikov v ekipe; dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti; samoiniciativnost, raziskovalna usmerjenost, inovativnost, sodelovalnost, iznajdljivost in nenehno iskanje oprimalnih rešitev; želja po učenju in timska naravnanost ter integriteta, zaupanje in profesionalnost pri delu.

Za izvajanje nalog je priporočeno poznavanje: standarde družine ISO/IEC 27001; druge glavne okvirjev in standardov informacijske in kibernetske varnosti; orodja in tehnik za zagotavljanje kibernetske varnosti in neprekinjenega poslovanja; arhitekture, varnosti in zaščite informacijsko komunikacijskih sistemov; operacijskih sistemov Windows in Linux; omrežnih in domenskih storitev ter dela v virtualizacijskih okoljih; spletnih storitev in podatkovnih zbirk.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, hibridno delo in zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo.

Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Deloglasnik.si.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 17. 11. 2022 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PODSEKRETAR-SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovski službi AJPES, tel. 01/4774 100.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-200/2022