AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo.

05. september 2022

Novice za člane SKZV

PODROČNI PODSEKRETAR, šifra I017054 (m/ž)

- za nedoločen čas

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične ali družboslovne smeri
 2. najmanj 6 let delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. tekoče znanje angleškega jezika
 5. vozniški izpit B - kategorije
 6. 4 - mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge:

 • pregled in priprava metodoloških izhodišč in internih aktov na področju strategije in politik varovanja informacij, kibernetske varnosti in neprekinjenega poslovanja;
 • preverjanje skladnosti implementacije upravljanja informacijske varnosti v informacijskih sistemih;
 • izvajanje programa ozaveščanja zaposlenih o varovanju informacij;
 • izvajanje notranjih presoj in koordinacija zunanjih vodstvenih pregledov sistema za upravljanje informacijske varnosti;
 • sodelovanje z internimi in zunanjimi strokovnjaki pri načrtovanju in izvajanju varnostnih pregledov in testov;
 • upravljanje informacijski tveganj in kibernetskih groženj;
 • poročanje o delovanju sistema za varovanje informacij;
 • opredelitev potrebnih notranjih kontrol za varovanje informacij v projektih in razvojnih nalogah;
 • sodelovanje v najzahtevnejših projektnih, nedresorskih in mednarodnih skupinah;
 • samostojna analiza incidentov informacijske varnosti;
 • izdelava poročil o incidentih;
 • upravljanje ranljivosti in zaščitnih ukrepov v informacijsko komunikacijskih sistemih;
 • upravljanje incidentov informacijske varnosti;
 • sodelovanje in spremljanje odzivov na varnostne incidente organizacij SI-CERT/CSIRT;
 • vodenje in izvajanje operativnih nalog na področju informacijske varnosti.

Od kandidatov pričakujemo :

 • vsaj 3 leta izkušenj na področju izvajanja in upravljanja informacijske varnosti;
 • zmožnost hitrega prilaganja nepredvidljivim situacijam;
 • zmožnost individualnega in timskega dela ter sposobnost povezovanja različnih deležnikov v ekipe;
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti;
 • samoiniciativnost, raziskovalna usmerjenost, inovativnost, sodelovalnost, iznajdljivost in nenehno iskanje oprimalnih rešitev;
 • želja po učenju in timska naravnanost ter integriteta, zaupanje in profesionalnost pri delu.

Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo:

 • standarde družine ISO/IEC 27001;
 • druge glavne okvirjev in standardov informacijske in kibernetske varnosti;
 • orodja in tehnik za zagotavljanje kibernetske varnosti in neprekinjenega poslovanja;
 • arhitekture, varnosti in zaščite informacijsko komunikacijskih sistemov;
 • operacijskih sistemov Windows in Linux;
 • omrežnih in domenskih storitev ter dela v virtualizacijskih okoljih;
 • spletnih storitev in podatkovnih zbirk.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo.

Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Deloglasnik.si.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 11. 9. 2022 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PODSEKRETAR-SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovski službi AJPES, tel. 01/4774 100.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-169/2022

Ljubljana, 1. 9. 2022