18. 01. 2011

Strokovni posvet z naslovom "OBLIKE IZOBRAŽEVANJA STROKOVNJAKOV KORPORATIVNE VARNOSTI«

Osnovni podatki posveta

Oblika izvedbe: okrogla miza z moderatorjem in vodeno diskusijo

Moderator: doc. dr. Denis Čaleta

Udeleženci okrogle mize (razpravljalci):

 1. mag. Miran Vršec – direktor Inštituta za korporativne varnostne študije
 2. dr. Liliana Brožič – Ministrstvo za obrambo
 3. izr. prof. dr. Branko Lobnikar – Fakulteta za varnostne vede
 4. g. Branko Slak – Predsednik zbornice za zasebno varovanje
 5. doc. dr. Milan Vršec – predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti
 6. g. Zdenko Hriberšek – Gorenje varovanje d.o.o.
 7. izr. prof. dr. Jaka Vadnjal – GEA College -Fakulteta za podjetništvo

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno svoj prihod potrditi na elektronski naslov: info@ics-institut.si

Vsebina strokovnega posveta

Ključno vprašanje, ki se samo po sebi postavi je, kateri so tisti faktorji, ki vplivajo na stopnjo razvoja posamezne družbe, oziroma kateri so tisti faktorji, ki posameznim družbam omogočajo, da se v primerjavi z drugimi hitreje razvijajo. Danes, v pogojih globalizacije, se vse bolj zavedamo pomena znanja, ki je in vse bolj postaja ključni faktor razvoja gospodarstva in s tem celotne družbe. Globalizacija je dvosmeren proces, v katerem po eni strani spremembe v globalnem svetu vplivajo na posamezno državo, po drugi strani pa ima tudi vsak dinamičen proces industrializacije na nacionalni ravni istočasno globalno dimenzijo, saj tak proces učinkuje na vlogo vseh držav povezanih s svetovno trgovino. Težnja držav oziroma gospodarstev po vse večji konkurenčnosti predpostavlja, da proizvodi in storitve, ki jih ponujajo na globalnem trgu, vsebujejo vse več znanja in v takih pogojih dobiva znanje vse večji pomen.

Znanje postaja bistvena komponenta blaginje in moči, vendar tudi razlik med nacijami, regijami, podjetji in ljudmi. Iz teh izhodišč izhajajo tako podjetja kot države in si – če se hočejo razvijati- postavijo cilje ter oblikujejo ukrepe, povezane z razvojem človeških virov. V vseodvisnem svetu so poslovni subjekti prisiljeni hitro reagirati na spremembe na svetovnem trgu, saj samo tako lahko ostanejo konkurenčni. Eden od temeljev konkurenčnosti je sposobnost pravočasnega in ustreznega odzivanja na izzive globalizacije. Znanje, informacij, spretnosti in inovacije, revolucionarno premikajo meje družbene in ekonomske rasti ter razvoja. Če so gospodarstva pred desetletji stavila na svoje surovine in geostrateško lego, pa v pogojih globalizacije in vse hitreje razvijajočega sveta na prvo mesto vse bolj prihaja znanje. Nova znanja in uporaba novih tehnologij rezultirajo v novih proizvodih, storitvah in delovnih mestih, kakršne si desetletja nazaj ni bilo mogoče niti predstavljati. Treba se je zavedati, da je poleg naravnih bogastev človeški faktor odločujoč v družbenoekonomskem razvoju in predvsem na slednjega se moramo osredotočati v prihodnosti.

Vse navedeno je še kako pomembno tudi pri razvoju dejavnosti, ki jo predstavlja korporativna varnost. Korporativna varnost je zaradi svoje kompleksnosti in umeščenosti v širok spekter raznovrstnih procesov delovanja organizacij, še bolj odvisna od uvajanja vedno novih spoznanj. Ustrezno obvladovanje tveganj je v organizacijskih okoljih mogoče samo z ustreznim razvojem in nenehnim izobraževanjem kadrovskega potenciala. Pridobitev osnovnih znanj, veščin in spretnosti že dolgo časa ni več dovolj za sposobnost ustreznega odzivanja na vsakodnevne spremembe v globalnem okolju.

Edina trajna konkurenčna prednost podjetja je zmožnost hitrejšega učenja v primerjavi s konkurenti.

Komu je posvet namenjen

Srečanje je namenjeno vsem znanstvenikom in strokovnjakom, ki se v okoljih zasebnega in javnega okolja, posredno in neposredno ukvarjajo z izobraževanjem na področju varnosti in njej sorodnih vsebin.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • člani Združenja korporativne varnosti,
 • varnostni managerji,
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo s procesi standardizacije in akreditacije,
 • predstavniki obveščevalno-varnostnih struktur, policije, oboroženih sil, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • upravljalci objektov kritične infrastrukture,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • vsi, ki se ukvarjajo s procesi informacijsko-komunikacijske varnosti in varnosti podatkov,
 • druga zainteresirana javnost.

Namen posveta

Namen razprav na okrogli mizi je obravnavati in pojasniti naslednje dileme in izzive na področju izobraževanja strokovnjakov s področja »Korporativne varnosti«:

 • Vlaganje v znanje kot vrednota in konkurenčna prednost ter izkazovanje odličnosti organizacije;
 • Izobraževanje in usposabljanje kot temeljni vrednosti učinkovitega upravljanja s kadrovskim potencialom na področju korporativne varnosti v organizacijah;
 • Ustreznost formalnih in neformalnih oblik pridobivanja novih znanj na področju korporativne varnosti;
 • Pomen vseživljenskega učenja in sposobnost prilagajanja novim tveganjem v globalnem poslovno-varnostnem okolju;
 • Ustreznost sistema pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za potrjevanje neformalno pridobljenih znanj na področju korporativne varnosti;
 • Področje podiplomskega izobraževanja strokovnjakov korporativne varnosti kot temelj za nadaljnji razvoj in uveljavljanje raziskovalnih spoznanj;
 • Potrebnost metodološkega pristopa k pridobivanju novih znanj in ustreznost evalvacijskih postopkov že obstoječih oblik izobraževanja in usposabljanja;