24. 01. 2012

Nacionalni strokovni posvet z naslovom »Problematika celovitega obvladovanja tveganj povezanih z nasilnimi kaznivimi dejanji (ropi) na področju varnosti poslovalnic in prenosov denarja ter drugih vrednostnih pošiljk«

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena problematiki obvladovanja tveganj, ki so povezana z nasilnimi roparskimi tatvinami in so še posebej izražena v zadnjem obdobju. Vsebina bo obravnavana z različnih zornih kotov s poudarkom na dobrih praksah, katerih prikaz bo usmerjen v učinkovite rešitve pri odpravljanju in zmanjševanju tveganj povezanih s to perečo problematiko.

Program

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:20

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodna nagovora:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

- mag. Miran VRŠEC – direktor ICS

09:20 - 10:05

Predavanje: Analiza pojavljanja kaznivih dejanj povezanih z ropi – ocena stanja in vzrokov

- g. Matija BREZNIK - Uprava kriminalistične policije

10:05 - 10:25

Odmor za kavo

10:25 - 11:10

Predavanje: Celovit pristop do obvladovanja varnostnih tveganj – poudarek na preprečevanju roparskih tatvin

- doc. dr. Milan VRŠEC - Institut za korporativne varnostne študije (ICS-Ljubljana)

11:10 - 11:55

Predavanje: Psihološki dejavniki pri žrtvah in storilcih, ki so prisotni pri izvrševanju nasilnih KD

- prof. dr. Peter UMEK - Fakulteta za varnostne vede

11:55 - 12:25

Odmor za kavo in prigrizek

12:25 - 13:10

Predavanje: Tehnični vidiki in rešitve kot del nepogrešljivih ukrepov celovitega pristopa obvladovanja tveganj povezanih z nasilnimi kaznivimi dejanji

- g. Andrej Potočnik - SIEMENS Slovenija

13:10 - 13:55

Predavanje: Transport, kot ena izmed nevralgičnih točk obvladovanja tveganj varnosti gotovine in drugih vrednostnih pošiljk (standardi in dobra praksa)

- dr. Brane Bertoncelj - Banka Slovenije

13:55 - 14:00

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Lokacija

Konferenčna dvorana M hotela

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana-Šiška

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane M hotela si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/default.asp?mID=sl&pID=seminarji

Vsebina strokovnega posveta

Vsebina strokovnega posveta je namenjena predstaviti celovitega pristopa k obvladovanju tveganj in pomen vloge posameznih mehanizmov, ki so tesno medsebojno povezani in zagotavljajo učinkovitejše zoperstavljanje tveganjem, katera v organizacijska okolja prinašajo nasilna dejanja, kot so roparske tatvine. Proces obvladovanja tveganj povezanih z nasilnimi napadi bomo osvetlili z različnih zornih kotov posameznih področij delovanja tega celovitega sistema. Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje tveganj in predvsem pravilno odzivanje vseh ustreznih segmentov v organizacijah, ki so zadolženi za zagotavljanje sistemskih ukrepov varovanja. Posvet bo ponudil tudi znanja in dobre prakse s področja ravnanja zaposlenih, ki se znajdejo v taki izredni situaciji.

Skozi celotni proces posveta bo glavni poudarek namenjen prikazu primerov dobre prakse in rešitev, ki bodo usmerjene predvsem v področje preventivnih ukrepov, ki so nujni za učinkovito preprečevanje takih kaznivih dejanj. Te rešitve in izkušnje vam bodo lahko bistveno olajšale reševanje težav, ki ste jim na področju obvladovanja teh situacij priča v vaših delovnih okoljih zaradi zakonskih, finančnih, prostorskih, kadrovskih in drugih omejitev.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.

Namen in vsebina nacionalnega posveta

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena problematiki obvladovanja tveganj, ki so povezana z nasilnimi roparskimi tatvinami in so še posebej izražena v zadnjem obdobju. Vsebina bo obravnavana z različnih zornih kotov s poudarkom na dobrih praksah, katerih prikaz bo usmerjen v učinkovite rešitve pri odpravljanju in zmanjševanju tveganj povezanih s to perečo problematiko.

Menimo, da vam bo nacionalni strokovni posvet ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področja obvladovanja tveganj z nasilnimi kaznivimi dejanji (ropi) na področju varnosti poslovalnic in prenosov denarja ter drugih vrednostnih pošiljk.