23. 09. 2015

Delavnica »NOTRANJA PREVARA: KAKO ZMANJŠATI NJENO VERJETNOST?«

NAJ VAS REALNOST TVEGANJ POVEZANIH S PREVARAMI V VAŠIH ORGANIZACIJAH NE DOHITI NEPRIPRAVLJENE!

Zaradi tega vas vabimo na strokovno delavnico z naslovom: »Notranje prevare: kako zmanjšati njihovo verjetnost?«, ki bo izvedena 23. septembra 2015 v Ljubljani. Delavnica bo potekala v organizaciji Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, vodil pa jo bo priznani mednarodni strokovnjak dr. Brane Bertoncelj, ki je ekspert na področju managementa korporativne varnosti povezanih z različnimi področji družbenega življenja. Tema delavnice je zelo aktualna, saj se notranje prevare dogajajo v velikih ali malih organizacijah, v različnih panogah in geografskih lokacijah. Notranja prevara lahko povzroči velike finančne izgube (stroški škod so največji med vsemi vrstami tveganj), pravne stroške, uniči ugled organizacije in v delovno okolje organizacije prinaša nezaupanje med zaposlene. Možnosti za prevare so brezmejne, omejene so le s posameznikovo domišljijo, motivom in priložnostjo, zato notranje prevare ne smemo utemeljevati z njeno verjetnostjo, da se bo nekaj zgodilo, ampak z možnimi posledicami. Na omenjeni delavnici vas bomo opremili z znanjem in informacijami o vzrokih nastanka, indikatorjih odkrivanja, vzvodih za njeno preprečevanje in seveda pregledom dobrih praks ter realnih primerov, ki bodo omogočali kvaliteten proces učenja iz izkušenj. V kolikor potrebujete vzvode za preprečevanje tveganj povezanih s prevarami v vaši organizaciji te delavnice preprosto NE SMETE ZAMUDITI!

Vsebina programa

- kaj je notranja prevara,

- dejstva in učinki notranjih prevar,

- profil storilca,

- obvladovanje notranjih prevar,

- preventivne aktivnosti,

- analiza primera,

- zaključek.

Dr. Brane BERTONCELJ

Rodil se je leta 1948 v Ljubljani. Diplomiral je na takratni Visoki tehniški šoli v Mariboru, smer gradbeništvo, nato diplomiral na takratni Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo, smer obramboslovje, magistriral na Filozofski fakulteti s področja psihologije in doktoriral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s področja obramboslovja.

Ima preko 46 let interdisciplinarnih delovnih izkušenj, zlasti na področju gotovinskega poslovanja, tveganj, varnosti in obrambe. Kot svetovalec takratnega Predsedstva RS in pomočnik takratnega Republiškega sekretarja za obrambo se je ukvarjal zlasti z vprašanji nacionalne varnosti, obrambnih priprav gospodarskega in družbenega sistema ter zaščite, kot svetovalec generalnega direktorja Agencije RS za plačilni promet (prej SDK) pa je sodeloval pri vzpostavitvi varnostnega sistema Agencije. Od leta 1998 do leta 2014 je bil direktor oddelka Gotovinsko poslovanje Banke Slovenije.

Je avtor ali soavtor člankov v revijah Bančni vestnik, Gospodarski vestnik, Kriminalistika in kriminologija, Varstvoslovje, Korporativna varnost, Psihološka obzorja in v dnevnem tisku. Dodatno se je strokovno usposabljal in udeležil več strokovnih konferenc, seminarjev in posvetov v tujini in doma s področja gotovinskega poslovanja, tiskanja bankovcev in kovanja kovancev, logistike, upravljanja s tveganji, izgradnje varnostnih sistemov, varnosti informacijskega premoženja, neprekinjenega poslovanja, komuniciranja z javnostmi, upravljanja s človeškimi viri, timskega dela, organizacijske kulture, javnega nastopanja in spremembami vodenja v Evrosistemu. Sodeloval je v projektih Banke Slovenije za prevzem evrogotovine, reformi plačilnih sistemov Slovenije na področju gotovinskega poslovanja, vzpostavitvi rezervnega računalniškega centra Banke Slovenije, v projektu informacijske podpore poslovanja Banke Slovenije z gotovino (SAP R/3, PPBS2), v projektu zaščite informacijskega premoženja Agencije RS za plačilni promet in v projektu vzpostavitve njenega varnostnega sistema, v več projektih v zvezi z varnostnimi zadevami in pripravami nacionalno-varnostnega koncepta Slovenije ter v več drugih projektih Banke Slovenije. Sodeloval je tudi v več strokovnih komisijah Banke Slovenije in Združenja bank Slovenije. Bil je predsednik Sveta Narodnega muzeja Slovenije, član odbora BANCO Evropskega sistema centralnih bank pri Evropski centralni banki, član mednarodnega odbora za preprečevanje ponarejanja gotovine CBCDG (Central bank counterfeit deterrence group) in predsednik Komisije za izdajo priložnostnih kovancev. V letu 2014 je prejel prestižno nagrado »Slovenian Corporate Security Award« v kategoriji »Korporativni varnostni manager leta«.

Sedaj je vabljeni predavatelj nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani, zunanji sodelavec Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije, vabljeni predavatelj nekaterih bank in podjetij ter viden član Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem usmerja in mentorira mlajše generacije korporativno varnostnih managerjev.

Lokacija dogodka

Dogodek se bo odvijal v prijetnem okolju PLAZA hotela Ljubljani:

PLAZA hotel

Bratislavska cesta 8

1000 Ljubljana

info@plazahotel.si

Vsebina in namen

Delavnica: »Notranje prevare: kako zmanjšati njihovo verjetnost?«

Namenjena:

korporativnim varnostnim strokovnjakom, zaposlenim na področju skladnosti poslovanja, upravljanja s tveganji, notranjega revidiranja, kadrov, vodilnim in drugim zainteresiranim.

Cilji:

- Razumeti dejstvo, da so se notranje prevare vseh vrst, oblik in načinov dogajale, se dogajajo in se bodo še dogajale;

- Spoznati možnosti za notranje prevare; te so brezmejne, omejene so le s posameznikovimi motivi in domišljijo;

- Naučiti se prepoznati in odzvati na notranjo prevaro;

- Seznaniti se s profilom možnega storilca prevare;

- Razumeti sistem za preprečevanje notranjih prevar;

- Usmeriti na proučevanje dodatne literature;

- Analizirati primer dobre prakse.

Vsebina:

- kaj je notranja prevara,

- dejstva in učinki notranjih prevar,

- profil storilca,

- obvladovanje notranjih prevar,

- preventivne aktivnosti,

- analiza primera,

- zaključek.

Metoda dela:

Predstavitev, obravnava in analiza konkretnih primerov, razprava, skupinsko delo.

Primernost programa:

Delavnica je primerna za vse udeležence in ne zahteva posebnega predhodnega znanja.